Teaching

Spring 2021

 • Calculus III

 • Linear Algebra II (Graduate)

Fall 2020

 • Calculus III

 • Linear Algebra I (Graduate)

Spring 2020

 • Abstract Algebra

 • Calculus III

Fall 2019

 • Calculus III

Spring 2019

 • Linear Algebra (TBL and SBG)

Fall 2018

 • Linear Algebra

Team-Based Learning (TBL) &Standards Based Grading (SBG)

Spring 2018

 • Calculus I

 • Calculus II

Fall 2017

 • Calculus I